Obchodné podmienky - PS-MOS, s.r.o.

Prejsť na obsah
Zákaznícky servis

OBCHODNÉ PODMIENKY
Pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom systému e-shopu www.psmos.sk


VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

N
ákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa je spotrebiteľ (kupujúci) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Spotrebiteľ je teda fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
Pri uzatváraní zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim ako spotrebiteľom sa vzťahy zmluvných strán riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
V prípade ak je zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, teda sa jedná o nákup tovaru za účelom podnikania, tak sa zmluvné vzťahy riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

CENY

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru podľa platného cenníka predávajúceho vrátane nákladov na doručenie tovaru bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho alebo dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej kuriérske služby. Ceny uvedené v internetovom obchode platia len pre objednávky uskutočnené prostredníctvom internetu. Predávajúci si vyhradzuje právo na primeranú zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. V prípade zmeny kúpnej ceny (zvýšenia kúpnej ceny), je predávajúci povinný kupujúceho bez meškania upozorniť na túto zmenu a oznámiť kupujúcemu novú kúpnu cenu. Kupujúci je oprávnený po oznámení novej ceny od zmluvy odstúpiť. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je výslovne uvedené inak.

POPLATKY

Výrobcovia elektrozariadení sú zodpovední za svoje výrobky počas celého životného cyklu výrobku od jeho vývoja cez výrobu, použitie u spotrebiteľa až po vyradenie spotrebiča na konci jeho životnosti. Výrobcovia sú povinní uplatňovať enviromentálne zásady a prispievať tak k zlepšeniu kvality životného prostredia. Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu ENVIDOM prevzalo na seba túto zodpovednosť a zabezpečuje plnenie určených zákonných požiadaviek. Z tohto dôvodu sa k cene jednotlivých zariadení pripočítava tzv. recyklačný poplatok, ktorý je už zahrnutý v aktualnej cene príslušného výrobku.

OBJEDNÁVKA

Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok kupujúceho. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:

 • predávajúceho - obchodnú firmu a sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH predávajúceho

 • kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho, IČO a DIČ kupujúceho, IČ DPH pokiaľ je registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť, telefonický kontakt a e-mailovú adresu kupujúceho.

 • kód produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie produktov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu)

 • množstvo požadovaných kusov produktov

 • vybraný spôsob dopravy

 • vybraný spôsob platby

 • požadovaný termín dodania tovaru

 • adresu pre dodanie tovaru

 • kontaktnú osobu, vrátane telefónneho čísla pre dodanie tovaru


STAV OBJEDNÁVKY

Prijatá - Vaša objednávka bola prijatá a čaka na potvrdenie našim obchodníkom.
Vybavuje sa - Vaša objednávka bola potvrdená našim obchodníkom a vybavuje sa
.
Expedovaná - Vaša zasielka bola odovzdaná prepravcovi, ktorý Vám ju následne doručí
.
Zrušená - Vaša objednávka bola zrušená (stornovaná)
.

DOSTUPNOSŤ TOVARU

Dostupnosť uvedená u predávaného tovaru je len orientačná.

pokiaľ je pri uvedenom tovare dostupnosť ( Do 24 hodín ), tovar Vám doručíme už nasledujúci pracovný deň, to znamená do 24 hodín od Vašej objednávky
.
pokiaľ je pri uvedenom tovare dostupnosť ( Na otázku ), treba sa u nás informovať o aktuálnej dostupnosti

DODÁVKA TOVARU

Možnosť osobného odberu alebo zaslania tovaru Slovenskou poštou neposkytujeme. Tovar zasielame
výhradne naším vozidlom.
kuriérom do 24 hodín v rámci celého Slovenska, platba vopred
a alebo platbou v hotovosti kuriérovi (dobierka)

 • pri nákupe tovaru za dopravu tovaru zaplatíte 10,00 € s DPH


TIP! Pozrite si tiež spôsob dopravy tovaru

MOŽNOSTI PLATENIA

platba vopred na náš bankový účet, bankovým prevodom alebo priamym vkladom v banke
dobierka, hotovosť pri preberaní tovaru od kuriéra

V prípade zvoleného spôsobu platby "Platba vopred" a pokiaľ sa dostupnosť tovaru predpokladá o viac ako 3 dni, tovar nie je nutné tovar uhradiť ihneď ale až po jeho naskladnení o čom Vás budeme ihneď informovať

TIP! Pozrite si tiež možnosti platby a cenu prepravy
.

ZÁRUČNÁ DOBA

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Zo záruky sú vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím.

Záručná doba je 12 mesiacov pre osoby, ktoré zakúpený tovar budú používať na podnikateľské účely, a teda takto vymedzená záručná doba sa neriadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ale zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a stanovuje ju aj konkrétny dovozca
, či výrobca!

Servisné strediská pre uplatnenie záručných a pozáručných opráv sú uvedené v časti Servisné strediská
.

Pred uplatnením záručnej, resp. pozáručnej reklamácie nás vopred kontaktujte na e-mailovej adrese
info@psmos.sk, kde s Vami dohodneme ďalší postup

Nároky z vád tovaru:
Podľa § 622 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (spotrebiteľ):
Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre viacnásobné opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste alebo na inom pre kupujúceho prístupnom mieste (napr. na internetovej stránke predávajúceho) uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Nároky z vád tovaru (kupujúci, ktorý nákupil tovaru za účelom podnikania) sa riadia:
podľa § 436 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Podľa § 622 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (spotrebiteľ):
Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre viacnásobné opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste alebo na inom pre kupujúceho prístupnom mieste (napr. na internetovej stránke predávajúceho) uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Nároky z vád tovaru (kupujúci, ktorý nákupil tovaru za účelom podnikania) sa riadia:
podľa § 436 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

REKLAMÁCIE

Podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa je reklamáciou uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie výrobku alebo obalu výrobku, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie kupujúci buď na preberací list, alebo vyhotoví s prepravcom škodový zápis. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom dodaný nový bezvadný výrobok alebo mu bude poskytnutá primeraná zľava, ak s tým bude kupujúci súhlasiť. Kupujúci je v prípade dodania poškodeného tovaru oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Ak existuje podnikateľ určený k oprave (autorizované servisné stredisko), uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného k prevedeniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

Kupujúci je povinný pri prevzatí dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Oznámenie o zistených závadách musí kupujúci urobiť u predávajúceho písomne V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené závady, t.j. musí uviesť o aké závady sa jedná a ako sa prejavujú. Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti postup reklamácie tovaru.

Podľa § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch najmä ak si situácia vyžaduje zložitejšie zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci je oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar, plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný po ukončení reklamačného konania a zároveň mu bude doručený spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu reklamačný protokol. Jednotlivé servisné strediská si môžu dohodnúť so zákazníkom vlastný postup a spôsob poskytnutia informácie o vybavení reklamácie.

Záručná doba je stanovená v dodacom a záručnom liste, ktorý je doručený s daňovým dokladom spolu s výrobkom. Doba na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom prevzatia tovaru predávajúcim, resp. dňom prevzatia servisným strediskom. Oprava v záručnej dobe je bezplatná.

Ako reklamovať?

Tovar doručený na reklamáciu obsahujúci prístupové heslá do systému môže byť vrátený bez opravy nakoľko nie je možná reinštalácia systému zariadenia a odstránenie systémovej poruchy. Zákazník je povinný dané heslá uviesť pri podaní reklamácie, alebo ich odstrániť pred doručením na reklamáciu. Pokiaľ bude zistené blokovanie prístupu po prevzatí reklamácie predávajúcim, alebo servisným strediskom, bude ako začiatok reklamačné konania braný dátum od dodania prístupových kódov zákazníkom.

Pokiaľ prevzaté zariadenie odovzdal zákazník bez pôvodného obalu alebo náhradného balenia, predávajúci nepreberá zodpovednosť za prípadne poškodenie zariadenia počas prepravy do servisného strediska.

V prípade reklamácie nás kontaktujte na emailovej adrese
info@psmos.sk kde s Vami dohodneme ďalší postup.

TIP! Pozrite si postup reklamácie tovaru alebo zoznam servisnych stredisk
.

STORNO OBJEDNÁVKY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Objednávku je možné stornovať do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, číslo Vašej objednávky, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 7 dní bankovým prevodom na účet určený kupujúcim (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky), pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci preukázateľne informovaný telefonicky alebo písomne a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti PS-MOS, s.r.o. osobne alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou PS-MOS, s.r.o., a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady. Ak tovar alebo obal javí známky poškodenia, alebo tovar nie je kompletný, spoločnosť PS-MOS, s.r.o. si vyhradzuje právo naúčtovať zákazníkovi náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu.
Tovar je kupujúci povinný vrátiť v pôvodnom stave spolu s príslušenstvom, vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu a dokladu o zaplatení na adresu sídla spoločnosti. Kupujúci je povinný oznámiť vrátenie tovaru predávajúcemu vopred e-mailom, resp. telefonicky, s uvedením čísla faktúry
, na ktoré bol tovar zakúpený. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené najneskôr v lehote 10 dní bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa (servis, preprava a pod.) pred uplynutím lehoty na odstúpenia od zmluvy,

 • ak ide o predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo potvrdil inštaláciu (aktiváciu),

 • ak ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (špecifická konfigurácia) alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.


V prípade odstúpenia od zmluvy nás kontaktujte na emailovej adrese
info@psmos.sk kde s Vami dohodneme ďalší postup.

STORNO POPLATKY

V prípadoch, keď na vrátenie nevzniká zákonný nárok je možné tovar vrátiť po predchádzajúcej dohode s predávajúcim (tovar musí byť bez vád a plne funkčný, v pôvodnom obale, ktorý nebol nešetrne otvorený). Kupujúcemu je v takomto prípade účtovaný poplatok vo výške 20% z predajnej ceny tovaru. V prípade, že kupujúci žiada o výmenu za iný tovar, môže byť storno poplatok znížený až na 5% z predajnej ceny.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: Meno a priezvisko, úplná poštová adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo.

Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii naviac nasledujúce údaje: Názov firmy, IČO, DIČ.

Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu. Zároveň tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, poprípade identifikovať platbu kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.

Prevádzkovateľ internetových stránok www.
psmos.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho.

Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

Pokiaľ bude chcieť kupujúci zrušiť svoju registráciu, kontaktuje predávajúceho prostredníctvom e-mailu. Registrácia bude zneaktívnená. O vymazaní e-mailovej adresy z databázy bude kupujúci informovaný.

Využívaním internetového obchodu www.
psmos.sk kupujúci súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci súhlasí so zasielaním automatických e-mailových správ týkajúcich sa stavu alebo informácie o objednávke kupujúceho. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Predávajúcemu.

RECYKLÁCIA ELEKTROZARIADENÍ

Predávajúci vykonáva spätný odber použitého elektrozariadenia určeného k ekologickej likvidácii zakúpeného u Predávajúceho. Kupujúci je oprávnený bezodplatne odovzdať použité elektrozariadenie na mieste určenom Predávajúcim k spätnému odberu alebo oddelenému odberu.
Predávajúci môže spätný odber odmietnuť, ak odovzdávané elektrozariadenie neobsahuje základné komponenty, obsahuje odpad, alebo keď z dôvodu kontaminácie predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.
Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia obchodnými podmienkami predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach a postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru (reklamácie) reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je k dispozícii rovnako v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí. Predávajúci si vyhrazuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

PREDÁVAJÚCI

PS-MOS, s.r.o.
Lúčna 2
927 05 Šaľa

tel. č.:
00421 (0) 31 771 23 12
mail:  info@psmos.sk

Č
íslo bankového účtu: 6616211006/1111
UniCredit banka

Daňové údaje:
IČO:
36 542 911
DIČ:  
2020190909
IČ DPH: SK2020190909

Sme platci DPH
.

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddiely Sro, vložka č.
16248/T

TOPlist
Návrat na obsah